Kayıtlar

Kasım, 2020 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Yenilenebilir Enerji Kaynakları

Temel yenilenebilir enerji kaynakları sınıfları aşağıdaki gibidir. Aşağıda her bir kaynak için detay bilgi bulabilirsiniz. v   Güneş Enerjisi, v   Rüzgar Enerjisi, v   Biyokütle Enerjisi, v   Jeotermal Enerji, v   Hidroelektrik Enerji, v   Hidrojen Enerjisi, v   Dalga Enerjisi. Güneş Enerjisi: Güneş, güneş sisteminde bulunan tüm gezegenler için enerji kaynağıdır. Özellikle dünyamızda yaşayan tüm canlılar için vazgeçilmez bir kaynaktır. Özellikle yaz aylarında kullanımının vermiş olduğu pratiklik ve elektrik faturalarında sağladığı büyük düşüşlerle güneş panelleri günümüzde en önemli yenilenebilir enerji kaynakları arasında ilk sıralarda yer almaktadır. Şehir ve köylerdeki evlerin çatılarında sıkça rastladığımız güneş panelleri ile su ısıtılabilir, evin sıcak su ihtiyacı karşılanabilir ya da sıcak su, evin ısıtma tesisatına verilerek ısınma ihtiyacının karşılanmasında kullanılabilir. Güneş enerjisi teknolojileri güneş ışınlarını toplayarak ısı veya elektrik üreti

Binalarda Gürültü Sebepleri ve Kontrolü

Gürültü sebepleri aşağıdaki ana başlıklarda toplanmıştır; Türbülanslı akış (çalkantılı) Düzensiz ve çalkantılı akış sebebiyle tesisatta istenmeyen sesler oluşur. Bunun sebebi olarak, boru çapı, akışkanın yoğunluğu, hız, vizkosite Kavitasyon (Su buharı kabarcıklarının oluşması ve çökmesi) Kavitasyonun oluşabilmesi için tesisat önünde bir engel olmamalıdır. Kavitasyon genellikle tesisatın son noktalarında oluşur. Koç darbesi Sabit akışın birdenbire engellenmesinden kaynaklanır. Tesisat suyunun kullanılması esnasında otomatik tüketimi yapan çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, selenoid vana gibi ürünlerden kaynaklanır. Gürültü Kontrolü • Basıncın uygun vanalarla düzenlenmesi, • Uygun izolasyon, • Uygun askılama ve bağlantı imalatıyla titreşimin ve sesin tesisat boyunca ilerlemesini engellemek. Copyright © Pakel Mimari, Tasarım ve Uygulama www.pakelmimari.com

Yangın Söndürme Sistemleri

Sulu Yangın Söndürme Sistemleri Islak Borulu Sprinkler Sistem Sürekli suyun bulunduğu sistemde müdahale anında suyun sevkini sağlayan ıslak alarm vanaları ile sprinkler sistemin çalışmasıdır. Kuru Borulu Sprinkler Sistem Sistemin donmasını engellemek için kuru alarm vanasından sonraki kısma hava ya da nitrojen basınçlandırması yapılarak oluşturulan sistemdir. Baskın Sistem Bu sistemde tehlike anında sistem su dolarak açık sprinklerden veya basınçlandırma yapılarak başlatılan sprinklerden yangına müdahale edilir. Çok hassas olan bölümlerde kullanılır ve algılama detektörler sayesinde yapılır. Ön Tepkimeli Sprinkler Sistem Baskın sistemden farkı ön tepki aldıktan sonra harekete geçer, yani bölgesel veya zone olarak müdahale edilir. Suyun hasarının minimumda tutulması gereken yerlerde kullanılır. Algılama yine detektörler tarafından yapılır. Köpüklü Yangın Söndürme Sistemleri Sistem olarak ıslak borulu sprinkler sistemi ile aynı prensipte çalışır. Risk olarak yanıcı

Sığınak

Teknolojik gelişmelere paralel olarak günümüzde silah ve silah sistemlerinin güç ve yetenekleri de artmış bulunmaktadır. Bunun doğal sonucu olarak cephe ve sınır gibi kavramlar bütünü ile ortadan kalkmış, tüm yurt ve sivil halk saldırı alanı içine girmiştir. Bu büyük tehlikelerden Silahlı Kuvvetlerin alacağı önlemlerin ve diğer tedbirlerin yanında sığınak yapımına da önem verilmelidir. Aksi takdirde can ve mal kaybının fazla olacağı tabiidir. Ancak sığınaklardan beklenilen yararın sağlanabilmesi için sığınak yapımından evvel şu üç önemli prensibin mutlaka göz önünde bulundurulması gerekir: v   Sığınak yapılacak mahallin iyi tespit edilmesi. v   Sığınaktan yararlanacakların önceden planlanması. v   Yapılacak sığınağın başka amaçlarla kullanılabilir nitelikte olması. SIĞINAK YAPIMINDA AMAÇ v   Can ve mal kaybını en aza indirmek, v   Hazırlıklı olma imajı verilerek caydırıcılığı sağlamak, v   Az masrafla toplu koruma imkanı yaratmak. SIĞINAĞIN TANIMI Nükleer, klasik ve

Apartmanlarda Sığınak Kullanımı Zorunlu mudur?

Tabii afetlerden insanlarla, insanların yaşaması ve ülkenin harp gücünün devamı için zaruri canlı ve cansız kıymetleri korumak maksadıyla inşa edilen korunma yerleri ile ilgili olarak 25 Ağustos 1988 tarihinde 19910 sayılı Resmi Gazetede sığınak yönetmeliği yayımlandı. 31 Aralık 2010 tarihinde 27802 sayılı Resmi Gazete'de ise Sığınak Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik yayımlandı. Söz konusu Apartman sığınak mevzuatı hükümleri aşağıda yer almaktadır. Yeni sığınak kanunu: SIĞINAK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK MADDE 1 – 25/8/1988 tarihli ve 19910 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sığınak Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “a) Özel sığınaklar: Özel veya kamuya ait bina ve tesislerin öncelikle en alt bodrum katlarında ya da toprağa oturan kısımlarında veya bina içinde yapılamıyorsa uygulama imar planı ya da planda hüküm yoksa 2/11/1985 tarihli ve 18916 mükerrer say